Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Heevis zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden in de detailhandel voor de gezelschapsdierenbranche die lid is van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo. Tevens zijn deze aangevuld/verandert omdat Heevis een webshop betreft. 
~~~ 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
Heevis is lid van de vereniging Landelijke Organisatie Dibevo. Hiermee zijn op alle overeenkomsten tussen Heevis en haar klanten de Algemene Voorwaarden voor de detailhandel in de gezelschapsdierenbranche van de vereniging Landelijke Organisatie Dibevo bij Heevis van toepassing. 

Artikel 1: Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
De ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die of een onderdeel van het bedrijf van die natuurlijke of rechtspersoon dat zich, in dit geval, als webshop bezighoudt met verkoop en/of dienstver¬lening en lid is van de brancheorganisatie Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo, hierna te noemen “Heevis”. 
De klant: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer. 
Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende verkoop of dienstverlening tussen de ondernemer en de klant. 
Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
Producten: alle producten die het onderwerp zijn van een overeenkomst. 
Diensten: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van een overeenkomst. 
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer 
Heevis vof
Schootsestraat 138
5616 RH Eindhoven
Tel: 040 2510677
KVK: 17034626
BTW: NL802360087B01 
Email: info@heevis.nl

hierna te noemen: Heevis 

Artikel 3: Toepasselijkheid 
1)    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst en overeenkomst op afstand die tussen Heevis en haar klanten wordt gesloten. 
2)    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Heevis zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3)    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

Artikel 4: Het aanbod 
1)    Alle aangeboden producten en diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of omschreven. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. 
2)    Het aanbod omvat zodanige informatie dat het voor de klant duidelijk is wat zijn rechten of verplichtingen zijn indien hij het aanbod aanvaardt en bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen: 
a) een zo nauwkeurig mogelijke opgave van getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen, dan wel gebruiksaanwijzingen die voor het aanbod noodzakelijk zijn; 
b) de prijs inclusief belastingen en het bedrag van de bezorgkosten; 
c) de wijze van betaling en – indien van toepassing – vermelding dat en op welke manier betaling in termijnen mogelijk is; 
d) de gedragscodes waaraan Heevis zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen: 
e) de uitvoering/de verpakking waarin de producten worden geleverd en een aanwijzing voor het gebruik; 
f) het eventuele recht van retournering en de wijze van gebruikmaking daarvan; 
g) de vermelding dat op de overeenkomst deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn; 
3)    Levering op bestelling geschiedt na schriftelijke, elektronische of telefonische opdracht door de klant, tenzij tussen klant en Heevis anders is overeengekomen. 

Artikel 5: De overeenkomst 
1)    De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant. 
2)    Deze overeenkomst gaat in wanneer het bestelproces door de klant is afgerond en akkoord gegeven. Zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch. 
3)    Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Heevis onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. 
4)    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Heevis passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische opdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Heevis daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
5)    Heevis kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Heevis op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
6)    Heevis zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a)    het bezoekadres van de vestiging van Heevis waar de klant met klachten terecht kan; 
b)    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
c)    de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; 
d)    de in artikel 4 lid 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Heevis deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
e)    de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan 1 jaar of van onbepaalde duur is; 
7)    Indien Heevis zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 5a: Herroepingsrecht bij levering van producten 
1)    Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant. Na deze melding heeft de klant nogmaals veertien (14) dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen.
2)    Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Heevis retourneren, conform de door Heevis verstrekte redelijke en duidelijk instructies. 
3)    Wanneer Heevis niet heeft voldaan aan haar informatieplicht zoals de in artikel 4 lid 6 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal drie maanden en zeven werkdagen. Wanneer Heevis in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat zij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen. 

Artikel 5b: Herroepingsrecht bij levering van diensten 
1)    Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 
2)    Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zal de klant zich richten naar de door Heevis bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 6: Kosten in geval van herroeping 
1)    Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en al zijn bestelde producten retour zendt, dan zijn de reeds in rekening gebrachte bezorgkosten niet verschuldigd. . 
2)    Wanneer de klant voor een deel van zijn bestelde producten gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan zijn de reeds in rekening gebrachte bezorgkosten derhalve wel, in zijn geheel, verschuldigd. 
3)    Indien de klant een bedrag betaald heeft en gebruik maakt van het in artikel 6 lid 1 vermelde, zal Heevis dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Artikel 7: Uitsluiting herroepingsrecht 
1)    Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Heevis alleen worden uitgesloten indien Heevis dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2)    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a)    die door Heevis tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant; 
b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c)    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d)    die snel kunnen bederven of verouderen; 
e)    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Heevis geen invloed heeft; 
f)    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken. 
3)    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
a)    betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
b)    waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
c)    betreffende weddenschappen en loterijen. 

Artikel 8: De prijs en/of prijswijzigingen 
1)    De prijs, vermeldt in het aanbod, is inclusief BTW. 
2)    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 
3)    In afwijking van het vorige lid kan Heevis producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Heevis geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. 
4)    Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de aflevering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. 
5)    Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Heevis dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
6)    De klant heeft recht van ontbinding als vanaf drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de aflevering, de prijs wordt verhoogd.

Artikel 9: Conformiteit 
1)    Heevis staat ervoor in dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). Heevis staat er bovendien voor in dat de producten die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsook voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. 
2)    Heevis staat ervoor in dat de door haar verrichte diensten beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. 
3)    Een door Heevis, leverancier of producent als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Heevis jegens Heevis kan doen gelden op grond van de wet en/of overeenkomst op afstand. 

Artikel 10: De levering en/of bezorging 
1)    Heevis zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2)    Als plaats van levering geldt het adres dat de klant kenbaar heeft gemaakt aan Heevis als ‘Bezorgadres’. 
3)    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Heevis geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed toch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
4)    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Heevis het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terugbetalen. 
5)    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Heevis zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor Heevis. 
6)    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Heevis tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 11: Betaling 
1)    Bij bestelling kan er door de klant worden gekozen voor verschillende betaalmogelijkheden: 
a)    Betaling geschiedt veelal à contant aan Heevis of een natuurlijk persoon die handelt namens Heevis, bij bezorging van de bestelling aan de klant.
b)    Betaling kan ook worden gedaan via vooruitbetaling per bank. De door de klant verschuldigde bedragen inclusief bezorgkosten dient te worden voldaan via vooruitbetaling per bank na bestelling van de producten dan wel uiterlijk binnen drie dagen na bestelling van de producten. Indien betaling uitblijft wordt de bestelling niet geleverd. Pas nadat het verschuldigde is betaald door de klant wordt de bestelling binnen drie werkdagen geleverd, tenzij anders is overeengekomen met de klant. Indien gekozen wordt voor vooruitbetaling kan dit worden voldaan op rekeningnummer/IBAN: NL50RABO0150104812 t.n.v. Heevis. 
2)    De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Heevis te melden. 

Artikel 12: Niet-tijdige betaling 
1)    De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum, welke 7 dagen na ontvangst bestelling is. Heevis zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen acht dagen na schrijfdatum van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. 
2)    Als na het verstrijken van de eerste betalingsherinnering nog steeds niet is betaald zal Heevis een tweede betalingsherinnering zenden, inclusief € 5,00 aan administratiekosten en geeft ze de klant de gelegenheid binnen vijf dagen na schrijfdatum van de tweede betalingsherinnering alsnog te betalen. 
3)    Als ook na het verstrijken van de tweede betalingsherinnering nog steeds niet is betaald zal Heevis de vordering definitief uit handen geven aan de VNR NGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso te Buitenpost. De klant zal aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende renten en incassokosten. 
4)    Indien er telefonisch of per mail contact is gelegd over een eventuele betalingsregeling, zal Heevis dit schriftelijk bevestigen. Hierin zal ook worden aangegeven wanneer de betalingen in termijnen moeten worden voldaan. Bij het uitblijven van een betaling zal Heevis de vordering overdragen aan de VNR NGC Gerechtsdeurwaarders & Incasso te Buitenpost. De hoge gevolgkosten zijn voor rekening van de klant. 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en –overdracht 
Heevis kan de eigendom voorbehouden zolang de klant niet volledig heeft betaald. De klant wordt in dat geval pas eigenaar van de goederen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan Heevis heeft voldaan. 

Artikel 14: Garantie 
1)    Heevis garandeert gedurende een termijn van 6 maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na de aflevering. De klant heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de klant recht op herstel, schadeloosstelling en ontbinding van de overeenkomst die hem op grond van de wet zijn toegekend. 
2)    Indien de aankoop een plant of dier betreft, zal Heevis aan de klant de essentiële informatie verschaffen voor een juist gebruik van de plant, c.q de gezondheid en een juiste verzorging van het dier, waarbij mede aangesloten wordt op door de klant verschafte informatie. 
3)    Heevis staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van onzorgvuldige verzorging of ondeskundig gebruik van het geleverde of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Heevis in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van gebreken. 
4)    Bij een beroep op de garantie dient het aankoopbewijs/factuur door de klant te worden overlegd. 
5)    De klant behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en lid 2 is bepaald omtrent de door Heevis afgegeven garantie.

Artikel 15: Niet-nakoming van overeenkomst 
1)    Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 
2)    Heevis heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de klant tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. 
3)    Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt. 
4)    Indien op de overeenkomst een (vooruit) betaling betrekking heeft en deze overeenkomst niet tot stand komt, of wordt ontbonden zal de klant het (aan)betaalde bedrag gerestitueerd krijgen. 

Artikel 16: Aansprakelijkheid 
1)    Heevis is tegenover de klant aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van een tekortkoming voor schade, die het gevolg is van een tekortkoming, die aan Heevis is toe te rekenen of voor haar risico komt, aan personen in haar dienst, dan wel aan personen die door haar zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de klant zijn opgedragen. 
2)    De klant is tegenover Heevis aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. 

Artikel 17: Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 18: Nakominggarantie 
De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo staat voor de klant borg voor de nakoming van het door de geschillencommissie gewezen bindend advies. 

Artikel 19: Afwijking van de Algemene Voorwaarden 
Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elek¬tronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd. 

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden 
De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.